BG6100
Ladie's Poplin Camp Shirt

BG3100
Men's Camp Shirt